Algemene voorwaarden

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

•  Voertuig: het voertuig is van de overeenkomst,

•  Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als gebruiker of opdrachtgever de overeenkomst sluit,

•  Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar van de auto de overeenkomst sluit,

•  Chauffeur: de vanwege de gebruiker aangegeven feitelijke bestuurder van het voertuig,

•  Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

* Beschadiging of vermissing van het voertuig of van de toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig.

Artikel 1: Bepaling van de vergoeding, overige kosten en de duur.

•  De overeenkomst wordt aangegaan voor de huurperiode en de vergoeding zoals in de overeenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.

• Eigen risico is 200 euro, per gebeurtenis. U dient vooraf €500,- te betalen en dit wordt verrekend met de huurprijs, dit wordt na afloop weer verrekend, dat geldt voor de Opel GT , Triumph TR6 en VW Kever Cabriolet. Voor de A -Ford is het het bedrag dat overeengekomen is.

Artikel 2: Annulering

• Bij annulering van de overeenkomst meer dan 1 maand voor de feitelijke huurdatum is een vergoeding verschuldigd van 50 euro, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

Bij reservering van het voertuig dient €100,- van het overeengekomen bedrag te worden aanbetaald. Het restant van de overeengekomen vergoeding dient voor de feitelijke verhuurdatum voldaan te zijn.

Artikel 4: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de in overeenkomst afgesproken periode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijvoorbeeld tolgelden en de kosten van voor extra brandstof, reiniging en parkeren overtredingen voor de rekening van de gebruiker.

Artikel 5: Gebruik van het voertuig

•  Gebruiker dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en er voor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

•  Gebruiker is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen, gebruiker kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

• Alleen de chauffeur mag het voertuig besturen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De chauffeur dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs(kopie of rijbewijsnummer) . Bij aanvang van de huurperiode zal door de verhuurder uitleg gegeven worden omtrent de werking van het voertuig.

•  Het aanbrengen van versiering en/of bloemen mag geschieden door de huurder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

•  De gebruiker is gehouden de auto schoon te houden

•  . Bij niet nakoming van deze verplichting worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

• In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het de gebruiker niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of  vermindering van de verkeerveiligheid.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de gebruiker voor schade

• Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt de gebruiker verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

• De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade van de eigenaar die ontstaan is ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de gebruiksperiode of anderszins verband houdende met het gebruik van het voertuig.

Artikel 7: Gebreken aan het voertuig

Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig alsmede een mechanisch defect niet als gebrek gelden.

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst

De eigenaar is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd zijn recht op vergoeding van de kosten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de gebruiker voor gedragingen of nalatigheden van anderen

De gebruiker is ter alle tijden aansprakelijk die door hem, zijn chauffeur of zijn medepassagiers aan het voertuig wordt toegebracht.